Valberedning

Vid ordinarie bolagsstämma den 25 april 2017 beslutades att anta en instruktion för tillsättande av valberedning att tillämpas efter det att Bolagets aktier har listats på Nasdaq First North.

Enligt instruktionen ska valberedningen, som huvudregel, bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren och så vidare.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter och de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som har utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i Bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.