Valberedning 2020

Promore Pharma AB (publ) meddelade idag valberedningens sammansättning inför årsstämma 2020, vilken kommer att hållas tisdagen den 26 maj 2020. Valberedningen ska, enligt beslutade principer för valberedningens tillsättning, bestå av styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av september månad 2019.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts:

  • Göran Pettersson, Styrelsens ordförande
  • David Sundin, som representant för Midroc New Technology
  • Graham Fagg, som representant för Rosetta Capital
  • Per Lönn, som representant för PharmaResearch Products

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, http://www.promorepharma.com. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@promorepharma.com.