Teckningsoptioner

Bolaget har ett flertal utestående teckningsoptionsprogram kopplade till utvecklingen av PXL01. Innehavare av teckningsoptionerna är Technomark Group USA LLC, Kentron Biotechnology Pvt Ltd and PharmaResearch Co. Ltd.

Teckningskursen för optionerna är 13,30 SEK per aktie, men kommer att justeras till aktiens kvotvärde (4 öre) om vissa milstolpar uppnås i utvecklingsprogrammet. Teckningsoptionerna kan utnyttjas fram till 31 december 2022.

Antal optioner

Innehavare

Antal aktier vid fullt utnyttjande

45 455

PharmaResearch Co. Ltd

681 825

   

681 825