Pressmeddelanden

Kvartalsrapport, januari-september 2023

Promore Pharma inleder frivillig likvidation

Kommuniké från Promore Pharma AB:s extra bolagsstämma den 5 oktober 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROMORE PHARMA AB (PUBL)

Delårsrapport januari – juni 2023

Promore Pharma anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 27 juni 2023

Promore Pharma minskar kostnader och undersöker förutsättningar för ett omvänt förvärv

Promore Pharmas stämmohandlingar publicerade

Delårsrapport januari – mars 2023

Promore Pharmas årsredovisning för 2022

Promore Pharma AB flyttar årsstämman till 27 juni

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas studieresultat i PHSU05

Promore Pharma rapporterar utfall från klinisk fas II-studie med ensereptide

Bokslutskommuniké, 2022

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för Q4 2022

Promore Pharma når milstolpen Clean File i sin kliniska fas II-studie med ensereptide

Delårsrapport januari – september 2022

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för Q3 2022

Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Promore Pharma

Promore Pharma uppdaterar om sin kliniska Fas II-studie med ensereptide

Promore Pharma Delårsrapport januari – juni 2022

Inbjudan till telefonkonferens om Promore Pharmas rapport för det andra kvartalet 2022

Promore Pharma beviljas patent i Europa avseende behandling av kroniska sår

Sista klinikbesöket genomfört i Promore Pharmas fas II-studie av ensereptide

Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 17 maj 2022

Promore Pharma — delårsrapport januari-mars 2022

Inbjudan till telefonkonferens om Promore Pharmas rapport för det första kvartalet 2022

Promore Pharmas årsredovisning för 2021 samt stämmohandlingar publicerade

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROMORE PHARMA AB (PUBL)

Promore Pharma har uppnått rekryteringsmål i klinisk studie av ensereptide

Delårsrapport januari – December 2021

Första patient rekryterad till Promore Pharmas kliniska prövning rörande ärrbildning enligt plan

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av Promore Pharmas Bokslutskommuniké 2021

Promore Pharma avregistrerar teckningsoptioner

Promore Pharma beviljas patent i USA avseende behandling av kroniska sår

Delårsrapport januari – september 2021

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av Promore Pharmas rapport för det tredje kvartalet 2021

Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Promore Pharma

Promore Pharma erhåller tillstånd för att starta fas II klinisk prövning avseende ärrprevension

Promore Pharma meddelar att vetenskaplig artikel publicerats om kliniska studieresultat med ropocamptide för venösa bensår

Promore Pharma erhåller leverans av hyaluronsyra från italienska Fidia

Delårsrapport januari – juni 2021

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för Q2 2021

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Utfall i Promore Pharmas nyemission

Promore Pharma offentliggör prospekt

Promore Pharma informerar om sista dag för handel för att erhålla teckningsrätter

Delårsrapport januari – mars 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Promore Pharma AB den 27 maj 2021

Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 27 maj 2021

Promore Pharma medverkar på Aktiespararnas Småbolagsdagarna 2021

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för Q1 2021

Promore Pharma beviljas patent i USA avseende ärrbildning på hud

Kallelse till extra bolagsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma genomför en fullt garanterad företrädesemission i syfte att genomföra den nya strategin

Promore Pharmas årsredovisning för 2020 samt stämmohandlingar publicerade

Promore Pharma tecknar avtal om produktion av hyaluronsyra med italienska tillverkaren Fidia

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma kommenterar medieuppgifter om ensereptide

Promore Pharma avregistrerar teckningsoptioner

Promore Pharma uppdaterar sin strategi och fokuserar på prevention av ärr

Bokslutskommuniké 2020

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas bokslutskommuniké för 2020

Promore Pharma byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Promore Pharma medverkar på Aktiespararnas Stora Aktiedagen

Delårsrapport januari – september 2020

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av Promore Pharmas rapport för det tredje kvartalet 2020

Förtydligande av utfallet ifrån den kliniska prövningen HEAL LL-37

Promore Pharma meddelar positiva resultat från fas IIb-studie av ropocamptide vid behandling av venösa bensår

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Promore Pharma

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för det andra kvartalet 2020

Promore Pharma beviljas patent för ropocamptide i USA

Promore Pharma utser Erik Magnusson till CFO

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 26 maj 2020

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av Promore Pharmas rapport för det första kvartalet 2020

Promore Pharmas årsredovisning för 2019 publicerad

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharmas CFO lämnar sin tjänst under 2020

Promore Pharma nådde målsättningen i antalet behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37

Promore Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas bokslutskommuniké för 2019

Promore Pharmas fas IIb-studie HEAL LL-37 färdigrekryterad i förtid

Promore Pharmas företrädesemission genomförd

Promore Pharma offentliggör tilläggsprospekt avseende pågående föresträdesemission

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

Promore Pharma beviljas patent för PXL01 i USA

Promore Pharma offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Kommuniké från Promore Pharmas extra bolagsstämma den 22 oktober 2019

Promore Pharma anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Promore Pharma

Kallelse till extra bolagsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharmas företrädesemission – rättelse kring datum

Promore Pharma genomför en företrädesemission om cirka 75 MSEK, garanterad upp till 80 procent, och tidigarelägger kvartalsrapport

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019

Promore Pharma beviljas patent för LL-37 i Japan

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för det andra kvartalet 2019

Promore Pharma har rekryterat hälften av patienterna i HEAL LL-37

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 21 maj 2019

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för det första kvartalet 2019

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas bokslutskommuniké 2018

Promore Pharma modifierar sin fas III-prövning av PXL01 och utökar antalet kliniker i studien

Teckningskurs fastställd för Promore Pharmas teckningsoption TO1

PharmaResearch Products Ltd utnyttjar köpoption i Promore Pharma

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Promore Pharma erhåller godkännande för fas III-studie med PXL01 i Indien

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Promore Pharma

Promore Pharma har haft ett framgångsrikt möte med FDA avseende PXL01

Promore Pharma har inkluderat första patient i HEAL LL-37 i Polen

Promore Pharma har genomfört prövarmöte för HEAL LL-37 i Polen

Promore Pharma planerar att bredda den terapeutiska peptiden PXL01 att också inkludera ärrbildning på hud

Promore Pharma erhåller godkännande för fas IIb-studie med LL-37 i Polen

Delårsrapport januari – juni 2018

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas rapport för andra kvartalet 2018

Promore Pharma erhåller godkännande för fas IIb-studie med LL-37

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 16 maj 2018

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Inbjudan till presentation av Promore Pharmas rapport för första kvartalet 2018

Promore Pharma utlicensierar PXL01 för ryggradskirurgi till PharmaResearch Products Ltd

Promore Pharmas årsredovisning för 2017 publicerad

Promore Pharma har lämnat underlag avseende investeraravdrag till Skatteverket

Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av Promore Pharma

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma återfår rättigheterna för tillverkningen av PXL01

Bokslutskommuniké 2017

Promore Pharma beviljas patent för PXL01 i USA

Promore Pharma anpassar planerna för PXL01 i Nordamerika

Delårsrapport januari – september 2017

Promore Pharma tecknar utlicensieringsavtal för DPK-060 med Transdermal Therapeutic Technologies

Promore Pharma tecknar avtal med PCG Clinical Services

Promore Pharma slutför ett omfattande europeiskt samarbete avseende DPK-060

Promore Pharma tecknar avtal med APL

Promore Pharma presenterar på symposium för svårläkta sår i anslutning till Nordic Life Science Days

Delårsrapport januari – juni 2017

Promore Pharma börjar handlas på Nasdaq First North den 6 juli 2017

Promore Pharma väntar godkännade för listning på Nasdaq First North under nästa vecka

Nyemission tillför Promore Pharma 76 MSEK inför notering

Promore Pharma genomför emission inför notering på Nasdaq First North

Delårsrapport januari – mars 2017

Promore Pharma inlämnar ansökan om att genomföra en fas III-studie i Indien

Promore Pharma utser Marianne Dicander Alexandersson till ny styrelseledamot och meddelar planer för notering på Nasdaq First North