Revisor och revisionsutskott

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:ns förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman den 26 maj 2020 valdes Per-Olov Strand, Finnhammars Revisionsbyrå, som revisor.

Revisorn kan nås via Finnhammars Revisionsbyrå, Videvägen 5, Box 194, 194 23 Upplands Väsby.

Revisionsutskott

Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Bland revisionsutskottets uppgifter ingår att upprätthålla och effektivisera kontakten med revisorn, utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering samt över internrevisionen i koncernen. Bolagets styrelse har gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta ett särskilt revisionsutskott. Styrelsen anser istället att de uppgifter som tillkommer utskotten behandlas bäst inom styrelsen.