Ensereptide – Förebyggande av Ärrbildning

Bolagets ensereptide-program fokuserar initialt på att förebygga ärrbildning på hur efter kirurgi eller trauma, men ser även potential för att utveckla produkter baserade på ensereptide för flera andra områden, däribland förebyggande av sammanväxningar efter kirurgi för att repararea skadade senor och efter ryggkirurgi för behandling av diskbråck.

Ärr uppstår efter nästan varje hudskada. Medan ärr ofta anses triviala, kan en anmärkningsvärd andel av ärren vara missprydande och estetiskt ogynnsamma och orsaka svår klåda, ömhet, smärta, sömnstörningar, ångest, depression och störningar av dagliga aktiviteter.

Läkemedelskandidaten avses appliceras som en engångsdos vid det kirurgiska ingreppet när den skadade senan repareras. Ensereptide levereras i en förpaketerad applikatorspruta och blandas med en hyaluronsyrebaserad gel. Vid det kirurgiska ingreppet appliceras gelen runt den reparerade senan, mellan senan och senskidan, med hjälp av specialiserad applikator innan det kirurgiska såret sys ihop.

 Varje år genomförs mer än 300 miljoner kirurgiska ingrepp I världen, och en påtaglig andel resulterar I långvariga eller permanenta ärr

Verkningsmekanism

Den underliggande mekanismen för ärrbildning är liknande i olika kliniska sammanhang såsom ärrbildning i huden, postoperativa adherenser, signalblockering efter nervskador eller till exempel brännskador (1). Det är välkänt att ökad inflammation och fibrinbildning efter kirurgi är två nyckelmekanismer som starkt bidrar ärrbildning (2).

Ensereptide är en syntetisk peptid baserad på den mänskliga peptiden laktoferricin, en del av bröstmjölksproteinet laktoferrin. Ensereptide har flera verkningsmekanismer: Peptiden är bland annat immunomodulerande genom att den hämmar frisättning av pro-inflammatoriska cytokiner, såsom IL-1β, IL-6 och Il-8 samt TNF- α (tumor necrosis factor alpha). Ensereptide ökar också den fibrinolytiska aktiviteten genom att hämma produktionen av PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor-1) Båda dessa egenskaper tros vara nyckeln till peptidens goda förmåga att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning.

Studieresultat

Fas I — PHSU01

Promore Pharma har genomfört en klinisk fas I-studie avseende ensereptide. Studien omfattade 15 friska frivilliga vid ett center i Sverige. Syftet var att studera säkerhet och lokal tolerans liksom läkemedelskandidatens farmakokinetiska egenskaper. Behandlingen tolererades väl, utan några kliniskt signifikanta förändringar relaterade till ensereptide vid fysisk utvärdering och laboratorieresultat. Den systemiska exponeringen av ensereptide var mycket låg i alla dosgrupper, vilket indikerar att en mycket liten andel når blodomloppet.

Fas II — PHSU02: Förebyggande av sammanväxningar efter böjsenskirurgi

Ensereptide har dessutom genomgått en randomiserad dubbelblind fas IIb-studie med 138 patienter med böjsensskada i handen (3). Vid alla tidpunkter efter kirurgi (fyra, sex, åtta, tolv veckor och sex och tolv månader efter kirurgi) förbättrades rörligheten I den yttersta leden av det skadade fingret hos patienter som ingick i ensereptide-gruppen jämfört med placebo-gruppen. Den största relativa skillnaden observerades vid sex månader efter kirurgi. Därutöver uppskattades behovet av sekundär kirurgi (tenolys) samt sensorisk känslighet hos de patienter där angränsande nerver skadats.

Mätmetod för rörlighet i fingrets leder.

I den genomförda kliniska fas II-studien visades att ensereptide åstadkommer en påtaglig hämning av adherenser utan någon negativ inverkan på den läkta senans styrka. Senans styrka skiljer sig således inte från placebo och antalet rupturer under rehabiliteringsperioden var jämförbara eller lägre jämfört med placebo.

Fas II-studie rörande ärrbildning på hud (planerad)

Bolaget förbereder en liten välkontrollerad klinisk studie för att utreda ensereptides möjlighet att förebygga ärrbildning på hud efter kirurgi och trauma.

Prövningen planeras som en randomiserad, dubbelblindad studie med cirka 20 försökspersoner som kommer att få både aktiv och placebo, dvs. varje försöksperson kan fungera som sin egen kontroll. Den primära slutpunkten ska vara säkerhet och tolererbarhet tre månader efter administrering av studieläkemedlet. Företaget planerar att starta patientrekryteringen för studien i början av 2022.

(1) Nilsson E, Björn C, Sjöstrand V, Lindgren K, Münnich M, Mattsby-Baltzer I, Ivarsson M-L, Olmarker K, Mahlapuu M. (2009). A novel polypeptide derived from human lactoferrin in sodium hyaluronate prevents post-surgical adhesion formation in the rat. Ann Surg, 250(6):1021-8.
(2) Shaw TJ, Martin P. (2009) Wound repair at a glance. J Cell Sci., 122(18): 3209–3213.
(3) Wiig M, Dahlin LB, Fridén J, Hagber L, Larsen SE, Mahlapuu M. (2014). PXL01 in sodium hyaluronate for improvement of hand recovery after flexor tendon repair surgery: randomized controlled trial. PLOS ONE, 9(10):e110735.