Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårbehandling. Bolaget grundades 2002 och har två läkemedelskandidater i sen klinisk utvecklingsfas. Läkemedelskandidaten ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsensreparation i handen, och läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, studeras i en pågående klinisk fas IIb-studie på patienter med venösa bensår.

Läkemedelskandidaterna baseras på kroppsegna peptider som är en del av vårt naturliga immunförsvar och läkningssystem. De är ämnade för lokal applikation och har effekt i den närliggande vävnaden, precis som kroppsegna peptider. De har en stark säkerhetsprofil eftersom de snabbt bryts ned i blodbanan och därför inte kan bidra till allvarliga systemiska biverkningar. Detta stödjs av resultaten från tidigare kliniska studier som är mycket lovande för både ensereptide och ropocamptide, vad gäller tolerabilitet och säkerhet såväl som medicinsk effekt. Läkemedelskandidaterna skyddas av flera internationella patentfamiljer som löper fram till 2030 eller längre. Patenten ger skydd i flera dimensioner såsom behandlingsområden, sammansättning och dosintervall.

Promore Pharmas läkemedelskandidater har goda möjligheter att bli de första läkemedlen i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för flera patientgrupper där patienterna i mycket stor utsträckning upplever smärta, obehag och reducerad rörlighet och försämrad livskvalitet samt där effektiva behandlingsalternativ saknas. Om Promore Pharmas läkemedelskandidater i klinisk fas erhåller marknadsgodkännande och etableras som behandling för kroniska sår samt för att förebygga adherenser och ärrbildning skulle det innebära kortare behandlingstid och ökad livskvalitet för patienterna och lägre vårdkostnader för samhället.

Promore Pharma är idag ett litet och kostnadseffektivt bolag utan egna laboratorier och forskningsanläggningar, som nyttjar ett nätverk av kompetenta kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag. Bolaget har knutit till sig ett antal rådgivare för strategisk planering vid produktutveckling, regulatoriska frågor samt planering och genomförande av kliniska studier. Promore Pharmas övergripande strategi bygger på att utveckla läkemedelskandidaterna genom kliniska studier fram till marknadsgodkännande eller tills ett licensavtal, alternativt ett kommersiellt avtal med ett större läkemedelsföretag med multinationell eller global närvaro, kan ingås. Ett sådant avtal kan omfatta licensiering, strategiska partnerskap, samriskföretag (joint ventures) eller försäljning av tillgångar.