Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård, det segment inom sårvårdsmarknaden som bedöms uppvisa den högsta tillväxten med en genomsnittlig årlig tillväxt om 14 procent fram till 2020. Bolaget grundades 2002 och har två läkemedelskandidater i sen klinisk utvecklingsfas. Läkemedelskandidaten PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsensreparation i handen, och läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter med venösa bensår.

Läkemedelskandidaterna baseras på kroppsegna peptider som är en del av vårt naturliga immunförsvar och läkningssystem. De är ämnade för lokal applikation och har en stark säkerhetsprofil eftersom dessa kroppsegna ämnen snabbt bryts ned i blodbanan och därför inte kan bidra till allvarliga systemiska biverkningar. Detta stödjs av resultaten från tidigare kliniska studier som är mycket lovande för både PXL01 och LL-37, vad gäller tolerabilitet och säkerhet såväl som tydlig medicinsk effekt. Läkemedelskandidaterna skyddas av flera internationella patentfamiljer som löper fram till tidigast 2030. Patenten ger skydd i flera dimensioner såsom behandlingsområden, sammansättning och dosintervall.

Promore Pharmas läkemedelskandidater har goda möjligheter att bli de första läkemedlen i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för flera patientgrupper där patienterna i mycket stor utsträckning upplever smärta, obehag och reducerad rörlighet och försämrad livskvalitet samt där effektiva behandlingsalternativ saknas. Om Promore Pharmas läkemedelskandidater i klinisk fas erhåller marknadsgodkännande och etableras som behandling för kroniska sår samt för att förebygga adherenser och ärrbildning skulle det enligt bolaget innebära kortare behandlingstid och ökad livskvalitet för patienterna och lägre vårdkostnader för samhället.

Promore Pharma är idag ett litet och kostnadseffektivt bolag utan egna laboratorier och forskningsanläggningar, som nyttjar ett nätverk av kompetenta kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag. Bolaget har knutit till sig ett antal rådgivare för strategisk planering vid produktutveckling, regulatoriska frågor samt planering och genomförande av kliniska studier.

Promore Pharmas övergripande strategi bygger på att utveckla läkemedelskandidaterna genom kliniska studier fram till marknadsgodkännande eller tills ett licensavtal, alternativt ett kommersiellt avtal med ett större läkemedelsföretag med multinationell eller global närvaro, kan ingås. Ett sådant avtal kan omfatta licensiering, strategiska partnerskap, samriskföretag (joint ventures) eller försäljning av tillgångar.