Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Läkemedelskandidaterna baseras på kroppsegna peptider som är en del av vårt naturliga immunförsvar och läkningssystem. De är ämnade för lokal applikation och har effekt i den närliggande vävnaden, precis som kroppsegna peptider. De har en stark säkerhetsprofil eftersom de snabbt bryts ned i blodbanan och därför inte kan bidra till allvarliga systemiska biverkningar. Detta stödjs av resultaten från tidigare kliniska studier som är mycket lovande för både ensereptide och ropocamptide, vad gäller tolerabilitet och säkerhet såväl som medicinsk effekt. Läkemedelskandidaterna skyddas av flera internationella patentfamiljer som löper fram till 2030 eller längre. Patenten ger skydd i flera dimensioner såsom behandlingsområden, sammansättning och dosintervall.

Promore Pharmas läkemedelskandidater har goda möjligheter att bli de första läkemedlen i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för flera patientgrupper där patienterna i mycket stor utsträckning upplever reducerad rörlighet, försämrad livskvalitet och socialt stigma. Om Promore Pharmas läkemedelskandidater i klinisk fas erhåller marknadsgodkännande och etableras som behandling för kroniska sår samt för att förebygga adherenser och ärrbildning skulle det innebära kortare behandlingstid och ökad livskvalitet för patienterna och lägre vårdkostnader för samhället.

Promore Pharma är idag ett litet och kostnadseffektivt bolag utan egna laboratorier och forskningsanläggningar, som nyttjar ett nätverk av kompetenta kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag. Bolaget har knutit till sig ett antal rådgivare för strategisk planering vid produktutveckling, regulatoriska frågor samt planering och genomförande av kliniska studier.

Promore Pharmas övergripande strategi bygger på att utveckla läkemedelskandidaterna genom kliniska studier fram till marknadsgodkännande eller tills ett licensavtal, alternativt ett kommersiellt avtal med ett större läkemedelsföretag med multinationell eller global närvaro, kan ingås. Ett sådant avtal kan omfatta licensiering, strategiska partnerskap, samriskföretag (joint ventures) eller försäljning av tillgångar.