Marknad

Sårläkning är livsviktig för människan. När huden skadas måste den ome­delbart repareras för att utestänga bakterier och andra skadliga ämnen. Sårläkning är viktig inte bara efter traumatiska skador till följd av olycksfall eller kirurgi, men även efter brännskador och andra typer av hudförluster. Sårläkning regleras av immunsystemet och kan förenklat betraktas som tre eller fyra på varandra efterföljande faser, som är väl koordinerade med varandra: hemostas, inflammationsfas, proliferationsfas och ombyggnad/mognadsfas. Faserna uppstår inte i en tydlig kronologisk ordning utan smälter in i varandra utan klara gränser. Sårläkning är en komplex biologisk process. För att ett sår ska läka normalt krävs att ingående komponenter är kontrollerade, synkroniserade och balanserade. Störs detta samspel uppkommer antingen en överdriven reparationsprocess (till exempel vävnadshypertrofi eller adherenser) eller ett sår som inte läker.

Kroniska sår utgörs främst av venösa bensår (som orsakas av att blodcirkulationen i benen inte fungerar väl), diabetesfotsår (som orsakas av neuropati och perifer kärlsjukdom) och så kallade liggsår. En vanlig definition av ett kroniskt sår, är ett sår som inte visat tendens till läkning inom sex veckor (1).

Oavsett sår påverkas läkningstiden bland annat av patientens ålder, allmäntillstånd, näringstillstånd, rökning, rörlighet och kroniska sjukdomar såsom diabetes. Målet med behandling av sår är att påskynda läkningen och förhindra infektioner, men även att till exempel minska smärta, dålig lukt och adherenser samt andra komplikationer.

Den globala marknaden för sårvårdsprodukter beräknas till 20 miljarder USD 2020 med en årlig tillväxttakt på 4,6 procent (2).

En ökning av kroniska sjukdomar, såsom diabetes, perifer kärlsjukdom, hjärt- och kärlsjukdom samt immunsjukdomar och andra sjukdomar som försämrar den naturliga läkningsprocessen förväntas leda till ökad efterfrågan på bioaktiv sårvård; till exempel behandling av diabetesfotsår och venösa bensår. Även ökad konsumentmedvetenhet med ökande efterfrågan på bioaktiva sårbehandlingar, i stället för traditionell såromläggning, i kombination med en åldrande befolkning och ökade sårrelaterade komplikationer är faktorer som bedöms driva marknaden framöver. I USA drivs marknaden samtidigt av gynnsammare ersättningar från myndigheter och privata vårdbetalare för botande terapier (3).

Kroniska sår definieras oftast som sår som inte uppvisar tecken på läkning inom sex veckor trots regelbunden rengöring och såromläggning. Kroniska sår delas in i tre huvudsakliga kategorier: venösa bensår, diabetesfotsår och liggsår. Kroniska sår kan vara smärtsamma, blödande/vätskande, illaluktande och begränsa rörligheten hos patienterna. Öppna sår angrips ofta av bakterier och svamp vilket kan orsaka infektioner. I allvarliga fall kan patienten till och med bli sängliggande eller behöva amputera en fot eller ett underben. Eftersom kroniska sår behöver vård regelbundet två till tre gånger per vecka medför det dessutom betydande kostnader för vård och sjukskrivningar för samhället. Enbart i USA uppskattas de aggregerade sjukvårdskostnaderna för patienter med svårläkta sår att överstiga 25 miljarder USD årligen (4).

Venösa bensår

I de större läkemedelsmarknaderna utgör venösa bensår den största gruppen med omkring 40 procent (5) av samtliga kroniska sår. Den vanligaste orsaken till venösa bensår är kronisk venös insufficiens, det vill säga att blodcirkulationen i benen inte fungerar väl, något som ofta upptäcks sent i vården. Benen kan bli svullna och får lättare sår eftersom huden blir skör och då blodcirkulationen är försämrad får såren också svårare att läka. Risken att få venösa bensår ökar med högre ålder och övervikt (6).

Diabetesfotsår

Det finns omkring 425 miljoner människor i världen med diabetes, vilket förväntas öka till 629 miljoner människor till år 2045 (7). I USA drabbas omkring 900 000 människor av diabetesfotsår varje år i en diagnostiserad diabetespopulation om cirka 21 miljoner.

(1) Enligt svenska Läkemedelsverkets definition.
(2) Markets and Markets “Wound care market – Global forecast to 2021”.
(3) Technavio “Global bioactive wound care market 2016-2020”.
(4) Sen, CK, et al, Human Skin Wounds: A Major and Snowballing Threat to Public Health and the Economy. Wound Repair Regen. 2009 Nov–Dec; 17(6): 763–771.
(5) : J. Bradford Rice et al, Burden of venous leg ulcers in the United States, Journal of Medical Economics, 2014 17:5, 347-356.
(6) Vivas A. et el. Venous Leg Ulcers. J Ann Intern Med. 2016;165(3).
(7) International Diabetes Federation (Diabetes: Facts and figures 2017).