Ledande befattningshavare

Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören är ett i förhållande till styrelsen underordnat bolagsorgan, och styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och den verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad ”VD-instruktion”) och styrelsen utvärderar löpande den verkställande direktörens arbete.

Promore Pharmas företagsledning består av verkställande direktören (CEO) Jonas Ekblom, Erik Magnusson (CFO) och Margit Mahlapuu (CSO).