Ersättningar och ersättningsutskott

Ersättning till styrelsen beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Bolagets styrelse har gjort bedömningen att det i dagsläget inte är motiverat att inrätta ett ersättningsutskott. Styrelsen anser istället att de uppgifter som tillkommer utskotten behandlas bäst inom styrelsen.