Bolagsstyrning

Promore Pharma är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Efter listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North kommer bolaget även att tillämpa First Norths regelverk. Förutom lagstiftning och First Norths regelverk är det bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Svensk kod för bolagsstyrning anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är listade på First North, och är således inte bindande för bolaget. Koden utgör emellertid en viktig del av bolagets interna riktlinjer för bolagsstyrning och för det fall Koden blir bindande för bolaget kommer bolaget att tillämpa den.