Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande. Bolaget bildades den 19 december 2002 och registrerades hos Bolagsverket den 29 januari 2003.

Beslutsdatum Beskrivning Förändring i aktiekapital (SEK) Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Totalt aktiekapital (SEK)
19 december 2002 Bildande av bolaget 100 000 100 000 100 000 1 100 000
28 november 2003 Nyemission (mot kontant betalning) 16 667 16 667 116 667 1 116 667
28 november 2003 Nyemission (mot kontant betalning) 16 666 16 666 133 333 1 133 333
9 juni 2004 Nyemission (mot kontant betalning) 22 934 22 934 156 267 1 156 267
15 mars 20051) Utbyte av konvertibler 3 333 3 333 159 600 1 159 600
9 juni 2005 Nyemission (mot kontant betalning) 54 424 54 424 214 024 1 214 024
9 juni 2006 Nyemission (mot kontant betalning) 35 398 35 398 249 422 1 249 422
11 juni 2007 Nyemission (mot kontant betalning) 61 947 61 947 311 369 1 311 369
18 mars 2008 Nyemission (mot kontant betalning) 70 798 70 798 382 167 1 382 167
3 oktober 2008 Nyemission (mot kontant betalning) 61 947 61 947 444 114 1 444 114
14 juli 2009 Nyemission (mot kontant betalning) 48 159 48 159 492 273 1 492 273
9 november 2009 Nyemission (mot kontant betalning) 57 143 57 143 549 416 1 549 416
19 januari 2010 Nyemission (mot kontant betalning) 57 143 57 143 606 559 1 606 559
1 november 2010 Nyemission (mot betalning genom kvittning) 151 879 151 879 758 438 1 758 438
10 december 2010 Nyemission (mot kontant betalning) 75 815 75 815 834 253 1 834 253
30 december 2014 Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier2) -784 197,82 834 253 0,06 50 055,18
18 december 2015 Nyemission (mot kontant betalning samt betalning genom kvittning) 1 323,60 22 060 856 313 0,06 51 378,78
25 februari 2016 Nyemission (mot betalning genom kvittning) 151,02 2 517 858 830 0,06 51 529,80
8 mars 2016 Nyemission (mot kontant betalning) 1 363,62 22 727 881 557 0,06 52 893,42
8 mars 2016 Nyemission (mot kontant betalning) 681,78 11 363 892 920 0,06 53 575,20
8 mars 2016 Nyemission (mot kontant betalning) 681,78 11 363 904 283 0,06 54 256,98
25 april, 2017 Ökning av aktiekapital genom fondemission utan utgivande av nya aktier 488 312,82 0 904 283 0,60 542 569,80
25 april, 2017 Split (1:15) 0 12 659 962 13 564 245 0,04 542 569,80
22 maj, 2017 Nyemission av aktier (genom utnyttjande av teckningsoptioner) 136 362,60 3 409 065 16 973 310 0,04 678 932,40
22 juni, 2017 Nyemission (mot kontant betalning och genom kvittning) 130 471,20 3 261 780 20 235 090 0,04 809 403,60
4 october 2019 Nyemission (mot kontant betalning) 647 730,88 16 193 272 36 428 362 0,04 1 457 134,48