Articles of Association

The text in English is an unofficial translation of the Swedish original wording. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text takes precedence.

Bolagsordning för Promore Pharma AB (publ)
Org.nr 556639-6809

Articles of Association for Promore Pharma AB (publ)
Reg. No. 556639-6809

§ 1 Firma / Business name

Bolagets firma är Promore Pharma AB (publ).

The business name of the company is Promore Pharma AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte / The registered office of the company

Styrelsen ska ha sitt säte i Solna. Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolaget har sitt säte eller i Stockholm.

The company will have its registered office in Solna. The general meeting will be held where the company has its registered office or in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Business objects

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller genom dotterbolag, utveckla läkemedel och medicintekniska produkter, bedriva affärsutveckling, utveckla och underhålla partnerskap och anskaffa kapital samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

The business of the company is to, directly or through subsidiaries, develop drugs and medical products, conduct business development, develop and maintain partnerships, and raise capital as well as to carry out other activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital will amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

The number of shares will be not less than 12,500,000 and not more than 50,000,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.

The board of directors will consist of not less than three and not more than seven directors without any alternate directors.

§ 7 Revisor / Auditor

Bolaget ska utse en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

The company will elect one auditor and not more than one alternate auditor. The auditor, and where applicable the alternate auditor, will be an authorised public accountant or a registered accounting firm

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of a general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of a general meeting will be issued in the form of announcements in Post- och Inrikes Tidningar and on the company’s web site. The fact that notice has been issued will be announced in Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder wishing to participate in the general meeting must be listed as a shareholder in a printout or other presentation of the share register reflecting the circumstances five weekdays before the general meeting, and so notify the company no later than the day stated in the notice of the general meeting. Last mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting.

§ 9 Ärenden på bolagsstämman / Matters on the annual general meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av en eller två justeringsmän
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. beslut
  a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. fastställande av antalet ledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant som ska utses av bolagsstämman
 9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. val av styrelseledamöter och revisor samt, i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleant
 11. annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla.

At the annual general meeting the following matters will be dealt with:

 1. election of the chairman to preside the meeting
 2. preparation and approval of the voting list
 3. approval of the agenda of the meeting
 4. election of one or two people to approve the minutes
 5. examination of whether the meeting has been duly convened
 6. presentation of the annual report and the auditor’s report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor’s report for the group
 7. resolution on:
  a) adoption of the income statement and the balance sheet and, where applicable, of the consolidated income statement and consolidated balance sheet
  b) disposition of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet
  c) discharge from liability of the directors and the managing director
 8. determination of the number of directors, alternate directors, auditor and alternate auditor to be elected by the general meeting
 9. determination of fees for the board of directors and the auditor
 10. election of the directors and auditor and, where applicable, alternate directors and alternate auditor
 11. any other matter to be dealt with at the general meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§ 10 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The financial year of the company will be calendar year.

§ 11 Avstämningsförbehåll / Securities depository registration clause

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or administrator who, on the record day, is entered in the share register and in a securities depository register under Chapter 4 in the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or entered in securities depository accounts under Chapter 4 Paragraph 18 First section 6-8 in above mentioned act, is assumed to be authorised to exercise the rights stated in Chapter 4 Paragraph 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).